പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗണിത ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വൃക്ഷ തൈകൾ നട്ട് പ്രകൃതി സുസ്ഥിരതക്ക് വേണ്ടി പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു

Leave a Comment