പരിസ്ഥിതി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി . ഒക്ടോബർ ആറിന് ഇക്കണോമിക്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ ഇക്കോ പാർക്കിൽവച്ചു നടത്തി. വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷൻ നേതൃത്വം നൽകി

Leave a Comment