22/7പൈ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഡേയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഗണിത ശാസ്ത്ര വിഭാഗം നടത്തിയ സെമിനാറിൽ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ പി ജി വിദ്യാർത്ഥിനി അശ്വനി സംസാരിക്കുന്നു
https://youtu.be/dH_u-oqLgpQ

Leave a Comment